er en velferdsklubb for Equinor sokkel-ansatte bosatt på sydvestlandet

er en velferdsklubb for Equinor sokkel-ansatte bosatt på sydvestlandet

Torunn Torgersen

Leder

Send email
Mobil :92456768
Anja  Jakopsen

Sekretær

Send email
Mobil : 95810731
Ernst Kristensen

Styremedlem

Send email
Mobil : 92622779
Inger Lise Dale

Styremedlem

Send email
Mobil 992456768
Per Roald Schaal

Kasserer

Send email
Mobil 91807205
Stig Skar

Styremedelem og webansvarlig

Send email
Mobil :41254088

Valg av nye medlemmer til styre i Neptunsydvest fra 2020

Valget ble gjenomført men kun ca 70 nedlemmer stemte av litt over 400.
Resultatet ble at Anja Jakobsen ble valgt inn og Torunn Torgersen gjenvalgt.
Ernst Kristinsen går ut av styre etter lang og god tjeneste.

Hva Neptun sydvest planlegger for 2020.

Vi arbeider på vår fritid for at alle skal få muligheten til å delta på de ting vi arrangerer. Oppfordrer alle til å melde seg på det som passer den enkelte.  Hvis det er noe som mangler eller den enkelte har ønske om . Så tar vi  imot forslag  på ting så lenge det lar seg gjøre innefor de retningslinjer som Equinor har satt .

Konserter & Show

• Vi tilbyr billetter til konserter og show som holdes i Stavanger.
• Det kan følge med en helaften med mat og drikke på noen av tilstellningene.

Familie ting

• Blir tur til Abrehamn  5-7 juni og 26-28 juni
• Barnas dag i Kongeparken  24 mai info kommer.

Turer for voksne

  • Vi planlegger høsttur .

Voksne ting

  • Vi planlegger en høst-tur

Her har dere måneds kalender for aktiviteter som Neptun Sydvest har.

Neptun sydvest sin aktivitets kalender på Google

Konserter og Show

Vi kjøper inn billetter til diverse show og konserter. Ønske om billetter til show eller konsert send email til Torunn.  [email protected] hvis ikke noe annet står på siden om aktuelle konsert. Dere må sende fullt navn og adresse. Det er utgangspunktet maks 2 pr medlem hvis ikke noe annet er skrevet. Prisen varierer for de forskjellige konserter og show.
Les mer her

Vi i equinor har reiseforsikring via Tryg

Log inn på Equinor for å få fram avtalen eller trykk på bilde tryg å komme inn på sidene deres.

Tryg forsikring.

Scandic Maritim Haugesund

Ønsker du overnatting fredag og/eller lørdag? Scandic Maritim tilbyr følgende pris til Neptun sine medlemmer: Enkelt/dobbeltrom– NOK 920,- per rom, per natt.
Henvis til referansen: Neptun Velferd.
-Ved ledig kapasitet, gjelder ikke i block-out perioder (som Sildajazz, Fimfestival etc.)

Trykk på pdf bilde for å laste ned avtalen på pdf.

Equinor har i dag en landsdekkende avtale med Elixia (Sats) som gir en rabatt på 10%

Denne avtalen har avtalenummer 100p67269.  Offshoreansatte slipper i tillegg å betale for offshoreperioden.

Tur til Flor og Fjære 14 juni gjenomført og 16 august er gjenomført.

Det vil bli to kveldsturer til Flor og Fjære 14 juni og 16 august .
Båt : 1800
Oppmøte Strandkaien 1735.
Mat vil bli kl 1930.
Retur ca 2230.
Påmelding til tur 1 er satt til 15 mai.
Påmelding til tur 2 er satt til 15 juli.
.Pris pr person er kr 650.
Det innkluderer båt-tur, velkomstdrink, omvisning og middag. Ellers så er drikke på hver enkelts regning.
Maks 2 personer pr medlem.

Bilde galleriet til Flor og Fjære.

Innbetaling av turer og aktiviteter for Neptun Sydvest og seniorgruppa

Neptun Sydvest

alle aktiviteter skal betales til Konto 73320502885 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn. Neptun Sydvest har fått VIPPS konto #19801 for betaling

Neptun Sydvest Senior

Senior klubben alle  aktiviteer skal betales til Konto 15032621683 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn.

Medlems støtten er redusert med 20% p.g.a Equinor sin økonomi. Derfor må vi minne på at aktivitetene som vi har er enten for nærmeste familie eller livsledsager. Er det noen som vil ha med en venn eller venninne med på noe så må det betales full pris.

Info om Neptunklubene.

Nyansatte i Equinor skal automatisk bli meldt inn i den Neptun-klubben som ligger geografisk nærmest bosted til den nyansatte. HR skal legge det inn under ansatte sin info i SAP.
De diverse klubbene får oppdatert medlemslister engang iblant. Vi har derfor ikke oversikt over alle nye medlemmer som kommer til klubben hele tiden spesielt når det kommer mange nyansatte. Vi oppdaterer vår email lister så fort vi får nye lister ifra HR. Vi pleier å sende ut email når vi har noe nye ting som blir lagt ut på nettsiden "neptunsydvest.no" så sjekk websiden. Blir det lagt ut noe der og du ikke får email til din arbeids-email så bør man sjekke i SAP hvilken klubb man tilhører. Du sjekker det under Egne data i SAP. (Se bilde for sti. ) Står det der at du tilhører Sydvest så tar du å sender oss en email til oss så får vi be om oppdatert liste i fra HR. Man kan utgangspunktet velge selv hvilken klubb man vil tilhøre men kan ikke bytte i utide etter hvilken klubb som tilbyr det man ønsker. Er man i en klubb og ønsker å bytte pga diverse årsaker så kan det la seg gjøre.
Sydvest har alle turer med utgangspunkt Stavanger eller Sandnes. Man får ikke dekket utgifter for utgifter til transport til utgangspunktet det må hver medlem selv betale.
Ønsker man å bytte klubb skal det gjøres slik at først tar man kontakt med den klubb du tilhører å spørre om de har noen innvendinger, deretter ta kontakt med klubb som mottar nytt medlem om det lar seg gjøre. Hvis ingen av klubbene har innvendinger så gjør du det under egne data i SAP. (se bilde)

Vedtekt for Neptunklubbene i Equinor ASA

Vedtekten beskriver målsetting og organisering av Neptunklubbene i Equinor ASA. Det er i tillegg fastsatt en hovedvedtekt som beskriver overordnede prinsipper og retningslinjer for velferdsarbeidet. Dersom det er motstrid mellom bestemmelser i overordnet vedtekt og i denne vedtekt går bestemmelsene i overordnet vedtekt foran. Målsettingen for velferdstilbudet er å fremme felleskap, helse, trivsel og bedriftsidentitet og å bidra til at selskapet oppleves som en attraktiv arbeidsplass. En av målsettingene ved etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i hjemmemiljø. Tilbudene skal være til glede for hele familien.

Corporate Human Resources (CHR) er ansvarlig enhet for vedtektene. Ansvaret for løpende administrasjon og oppfølging av disse er delegert til Global Business Services - Human Resourse Services (GBS HRS). Endringer i vedtektene blir initiert av CHR eller GBS HRS. GBS HRS og Neptunrådet kan foreslå endringer.

Retningslinjer for Neptunklubbene Velferdstilbudene skal være åpne for alle fast ansatte og lærlinger Tilbudene skal komme flest mulig til gode og det skal stimuleres til fellesaktiviteter Økonomisk støtte gis under forutsetning av at ansatte selv yter en rimelig innsats og egenandel Økonomisk støtte skal reflekteres i antall medlemmer i klubben. Velferdsarbeidet skal utvikles og drives av de ansatte - primært utenfor arbeidstiden Selskapet skal gjennom velferdsarbeidet ikke støtte tiltak som må ansees å være en offisiell oppgave eller som retter seg mot allmennheten forøvrig Tilskudd skal bare gis til interne foreninger og ansatte, ikke direkte til eksterne institusjoner Tilskudd skal ikke gis til foreninger eller aktiviteter med politisk, religiøst eller faglig tilsnitt Alle aktiviteter skal drives etter myndighetene og selskapets etablerte krav til helse, miljø og sikkerhet Tilskudd skal ikke gis på en slik måte at det utløser individuell skatteplikt.

Neptunrådet Neptunrådet er høyeste organ for Neptunklubbene i selskapet og er sammensatt av representanter fra alle klubbene og representanter fra selskapet. Neptunrådet møtes en gang i året og drøfter det generelle velferdsarbeidet i bedriften, endringer i vedtekter, samt årsrapporter og arrangementer av felles interesse. Det er et rådgivende organ som kan fremme anbefalinger på vegne av alle klubbene, men ikke ta beslutninger på vegne av selskapet. Saker som ønskes tatt opp på møte i Neptunrådet sendes koordinator med en frist på fire uker. Ekstraordinært møte i Neptunrådet innkalles når minst sju av klubbene krever det. Endringer i vedtektene kan bare skje etter flertallsvedtak på møte i Neptunrådet og deretter godkjennes av selskapet

Neptunklubbene Det er etablert 11 Neptunklubber som skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Equinor.

Medlemskap Alle fast og midlertidig sokkelansatte inkludert lærlinger med minst ett års kontrakt i Statoil er medlemmer. I tillegg kan pernsjonister være medlem dersom det er mindre enn 50 betalende pensjonister i klubben. Arbeidstakerne blir automatisk medlem av den Neptunklubben som ligger nærmest arbeidstakerens hjemstedsadresse. Kun i spesielle tilfeller kan dette prinsipp fravikes. En ansatt kan bare være medlem av en Neptunklubb om gangen. Overgangen til en annen klubb kan normalt skje fra nytt kalenderår. Overgang til ny klubb meldes skriftlig til leder i den klubben man melder seg ut av, som igjen orienterer leder i ny klubb. Medlemskap opphører straks en person slutter i selskapet eller går over til stilling på land. Medlem, samt ektefelle/samboer og barn har rett til å delta i de aktiviteter som gjennomføres av den klubben de har medlemskap i. Adgang til medlemskap gis også etterlatte i inntil fem år, eller til eventuelle barn fyller 18 år. Dersom et medlem ikke har ektefelle/samboer, kan annet familiemedlem tas med etter spesiell avtale. Ved reiser og større arrangement, må vedkommende selv dekke utgiftene.

Valg Neptunstyret utpeker et valgstyre på to medlemmer for to år om gangen. Valgstyrets medlemmer har ikke anledning til å stille til valg. Alle medlemmer har rett til, etter henvendelse fra valgstyret, å sende inn forslag på styrekandidater. På bakgrunn av innkommende forslag sender valgstyret ut liste over de kandidater flest har foreslått. Denne listen bør inneholde minst dobbelt så mange navn som kandidater på valg. Kandidatene må være forespurt. Innen 15. november sender medlemmene sine stemmesedler til valgstyret. Dersom valgstyret finner det mest hensiktsmessig kan en benytte elektronisk valg.

Økonomi Tildeling og bruk av midler GBS HRS har ansvar for tildelingsprosessen og vil i forkant av denne utarbeide en tidsplan og sørge for at nødvendig informasjon sendes alle aktører. Midler tildeles i henhold til antall sokkelansatte. Godkjente rammer vil bli utbetalt over to terminer, første gang innen utgangen av første kvartal, andre del utbetales etter at revidert regnskap og årsrapport fra foregående år er mottatt. De lokale klubbene skal bruke midlene på en økonomisk måte og i medlemmenes interesse. Medlemmer skal betale en egenandel på alle arrangementer. Medlemmer som ikke har betalt egenandelen for arrangement de har deltatt på, utelukkes fra videre deltakelse inntil oppgjør finner sted. Dersom et medlem skifter klubb vil tilskuddet følge medlemmet til den nye klubben.

Regnskap og årsrapport Klubbene skal føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk og eksisterende skatte- og regnskapslovgivning. Regnskapene skal revideres av valgt revisor. Årsrapport skal utarbeides samtidig med regnskapet.

Arkiv over gamle sider.