Vedtekter for Neptunklubbene i Equinor ASA

Vedtekter for Neptunklubbene i Equinor ASA

Vedtekter for Neptunklubbene i Equinor ASA

Vedtekten beskriver målsetting og organisering av Neptunklubbene i Equinor ASA. Det er i tillegg fastsatt en hovedvedtekt som beskriver overordnede prinsipper og retningslinjer for velferdsarbeidet. Dersom det er motstrid mellom bestemmelser i overordnet vedtekt og i denne vedtekt går bestemmelsene i overordnet vedtekt foran. Målsettingen for velferdstilbudet er å fremme felleskap, helse, trivsel og bedriftsidentitet og å bidra til at selskapet oppleves som en attraktiv arbeidsplass. En av målsettingene ved etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i hjemmemiljø. Tilbudene skal være til glede for hele familien. 

Corporate Human Resources (CHR) er ansvarlig enhet for vedtektene. Ansvaret for løpende administrasjon og oppfølging av disse er delegert til Global Business Services – Human Resourse Services (GBS HRS). Endringer i vedtektene blir initiert av CHR eller GBS HRS. GBS HRS og Neptunrådet kan foreslå endringer. 

Retningslinjer for Neptunklubbene Velferdstilbudene skal være åpne for alle fast ansatte og lærlinger Tilbudene skal komme flest mulig til gode og det skal stimuleres til fellesaktiviteter Økonomisk støtte gis under forutsetning av at ansatte selv yter en rimelig innsats og egenandel Økonomisk støtte skal reflekteres i antall medlemmer i klubben. Velferdsarbeidet skal utvikles og drives av de ansatte – primært utenfor arbeidstiden Selskapet skal gjennom velferdsarbeidet ikke støtte tiltak som må ansees å være en offisiell oppgave eller som retter seg mot allmennheten forøvrig Tilskudd skal bare gis til interne foreninger og ansatte, ikke direkte til eksterne institusjoner Tilskudd skal ikke gis til foreninger eller aktiviteter med politisk, religiøst eller faglig tilsnitt Alle aktiviteter skal drives etter myndighetene og selskapets etablerte krav til helse, miljø og sikkerhet Tilskudd skal ikke gis på en slik måte at det utløser individuell skatteplikt. 

Neptunrådet Neptunrådet er høyeste organ for Neptunklubbene i selskapet og er sammensatt av representanter fra alle klubbene og representanter fra selskapet. Neptunrådet møtes en gang i året og drøfter det generelle velferdsarbeidet i bedriften, endringer i vedtekter, samt årsrapporter og arrangementer av felles interesse. Det er et rådgivende organ som kan fremme anbefalinger på vegne av alle klubbene, men ikke ta beslutninger på vegne av selskapet. Saker som ønskes tatt opp på møte i Neptunrådet sendes koordinator med en frist på fire uker. Ekstraordinært møte i Neptunrådet innkalles når minst sju av klubbene krever det. Endringer i vedtektene kan bare skje etter flertallsvedtak på møte i Neptunrådet og deretter godkjennes av selskapet 

Neptunklubbene Det er etablert 11 Neptunklubber som skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Equinor. 

Medlemskap Alle fast og midlertidig sokkelansatte inkludert lærlinger med minst ett års kontrakt i Statoil er medlemmer. I tillegg kan pernsjonister være medlem dersom det er mindre enn 50 betalende pensjonister i klubben. Arbeidstakerne blir automatisk medlem av den Neptunklubben som ligger nærmest arbeidstakerens hjemstedsadresse. Kun i spesielle tilfeller kan dette prinsipp fravikes. En ansatt kan bare være medlem av en Neptunklubb om gangen. Overgangen til en annen klubb kan normalt skje fra nytt kalenderår. Overgang til ny klubb meldes skriftlig til leder i den klubben man melder seg ut av, som igjen orienterer leder i ny klubb. Medlemskap opphører straks en person slutter i selskapet eller går over til stilling på land. Medlem, samt ektefelle/samboer og barn har rett til å delta i de aktiviteter som gjennomføres av den klubben de har medlemskap i. Adgang til medlemskap gis også etterlatte i inntil fem år, eller til eventuelle barn fyller 18 år. Dersom et medlem ikke har ektefelle/samboer, kan annet familiemedlem tas med etter spesiell avtale. Ved reiser og større arrangement, må vedkommende selv dekke utgiftene. 

Valg Neptunstyret utpeker et valgstyre på to medlemmer for to år om gangen. Valgstyrets medlemmer har ikke anledning til å stille til valg. Alle medlemmer har rett til, etter henvendelse fra valgstyret, å sende inn forslag på styrekandidater. På bakgrunn av innkommende forslag sender valgstyret ut liste over de kandidater flest har foreslått. Denne listen bør inneholde minst dobbelt så mange navn som kandidater på valg. Kandidatene må være forespurt. Innen 15. november sender medlemmene sine stemmesedler til valgstyret. Dersom valgstyret finner det mest hensiktsmessig kan en benytte elektronisk valg. 

Økonomi Tildeling og bruk av midler GBS HRS har ansvar for tildelingsprosessen og vil i forkant av denne utarbeide en tidsplan og sørge for at nødvendig informasjon sendes alle aktører. Midler tildeles i henhold til antall sokkelansatte. Godkjente rammer vil bli utbetalt over to terminer, første gang innen utgangen av første kvartal, andre del utbetales etter at revidert regnskap og årsrapport fra foregående år er mottatt. De lokale klubbene skal bruke midlene på en økonomisk måte og i medlemmenes interesse. Medlemmer skal betale en egenandel på alle arrangementer. Medlemmer som ikke har betalt egenandelen for arrangement de har deltatt på, utelukkes fra videre deltakelse inntil oppgjør finner sted. Dersom et medlem skifter klubb vil tilskuddet følge medlemmet til den nye klubben. 

Regnskap og årsrapport Klubbene skal føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk og eksisterende skatte- og regnskapslovgivning. Regnskapene skal revideres av valgt revisor. Årsrapport skal utarbeides samtidig med regnskapet.

Styre i Equinor Neptun Sydvest Senior

Styre i Equinor Neptun Sydvest Senior

Magne Østebø

Magne Østebø

Leder

Tlf 40309131

Per Husebø

Per Husebø

Nestleder

Tlf 48070620

Arne Hopland

Arne Hopland

Styremedlem

Tlf 91318295

Leiv Aske

Leiv Aske

Styremedlem

Tlf 92620325

Betalings info

  • Alle aktiviteter skal betales til Konto 73320502885 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn. Vi har ikke Vipps lengre da det tar for mye av egenandelen ved bruk av det.
  • Senior klubben alle  aktiviteer skal betales til Konto 15032621683 merket med den enkelte aktivitet og medlemmets navn.

Avlyst 24 mai Barnas dag Kongeparken

Avlyst 24 mai Barnas dag Kongeparken

Kansellert Søndag 24 mai  Familiedag i Kongeparken

Det blir familiedag  søndag 24 mai  fra  kl  10: 00  i Kongeparken  for Neptun Sydvest sine medlemmer med barn og barnebarn

Det vil bli servert  grill buffet 

Egenandel er kr  200  pr  person barn under 2 år gratis 

Påmelding til arrangementet innen  15 april   til   [email protected]

Påmeldingen  skal inneholde medlemmets navn, navn på voksne og navn og alder på barn  pluss  navn på plattform

Avlyst tur til Dyreparken Abrahavn

Avlyst tur til Dyreparken Abrahavn

Kansellert  tur til Abrahavn og Dyreparken .

Påmelding   innen  20 april

Egen andel er kr 1700 for voksne og kr 1100 for barn.

Det blir ikke felles transport  alle må komme seg til Kristiansand på egenhånd.  Bindene påmelding innen innen 20 april Har du  spørsmål kontakt Anja .  Påmelding skal inneholde fullt navn på alle ,alder på barna, mobilnr til medlem og plattform du tilhørere. Husk også å skrive hvilken tur det er dere vil være med på. 

Påmelding sendes til Anja Jakobsen innen 20 april

Hiv o hoi, alle Landkrabber!
Abra Havn er Kaptein Sabeltanns egen overnattinglandsby, i ekte sjørøverstil beliggende på andre siden av Grashavet . Her finnes 171 sjørøverleiligheter, og sengeplass til 750 personer. Alle sjørøverleiligheter har oppholdsrom, minikjøkken, et eller flere soverom, romslig bad samt uteplass eller balkong som dekker behovet både til både små og store familer – her er det god plass til alle! Du kan også bo hos en av de kjente figurene fra Kaptein Sabeltanns Univers, blant annet i huset til Langemann, Borgen Villa Rosa, eller i kongesuiten til selveste Kaptein Sabeltann. KOM SOM LANDKRABBE – DRA SOM SJØRØVER! Abra Havn er mye mer enn bare overnatting – det er en opplevelse! Her vil du bo midt i et univers av sjørøvere, interaktiv underholdning, aktiviteter og spenning – morgen som kveld! Et opphold i Abra Havn er noe du aldri vil glemme!

Program kan bli forandret

FREDAG

Ankomst og innsjekk i Abra Havn (innsjekk starter etter kl 15.00) Sjørøvere i gatene på kveldstid og flaggfiring fra Kongens Torg Min sjørøverkveld i Abra Havn
Pizzabuffet i Abra Havn med mineralvann

LØRDAG

Sjørøvermorgen i Abra Havn med pirater og flaggheising Frokost med sjørøvere i Abra havn
Fri benyttelse av Dyreparken og Badelandet
Sjørøvere i gatene på kveldstid og flaggfiring fra Kongens Torg Min sjørøverkveld i Abra Havn
Familiebuffet i Abra Havn med mineralvann.

SØNDAG

Sjørøvermorgen i Abra Havn med pirater og flaggheising Frokostbuffet i Abra Havn
Fri benyttelse av Dyreparken og Badelandet
Avreise etter eget ønske (utsjekk må skje innen kl 11.00)

Utsolgt Truls Svendsen Fra Æ til Å i Kuppelhallen

Utsolgt Truls Svendsen Fra Æ til Å i Kuppelhallen

 Truls Svendsen  Fra Æ til Å  i Kuppelhallen . utsolgt

 

 lørdag  31  oktober kl 1830

 

Ingen har brukt så lang tid som Truls på å krysse Grønland og han har nesten besteget et av verdens høyeste fjell. Han har intervjuet de største stjernene med middels god journalistikk og laget passe god mat med de største kokkene. Det er ikke den ting denne mannen får til.Truls Svendsen har gjort karriere av å være profesjonelt udugelig og har det helt topp. Som en moderne Askeladd virrer han av gårde mot nye eventyr og denne gangen blir det et helt show. Man vet jo ikke om man kan danse ballett før man har prøvd.

Pris pr  300 kr maks 2 billetter pr medlem.